Slovak Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

Časté otázky týkajúce sa EuroPsy

PDF Tlačiť E-mail

 

 

A. Všeobecné otázky


1.Čo je EuroPsy?

EuroPsy je  európsky štandard vzdelávania a profesionálneho tréningu v psychológií vytvorený EFPA /Európska Federácia psychologických asociácii/. Ktorýkoľvek psychológ, ktorý spĺňa tento štandard, môže získať certifikát a byť zahrnutý v registri európskych psychológov.

 

2. Čo je vyžadované na získanie EuroPsy?

Psychológovia musia mať najmenej päť ročné univerzitné vzdelanie v psychológií a najmenej 1rok supervidovanej praxe. Musia podpísať prehlásenie, že budú konať podľa etických pravidiel psychologickej profesie.

 

3.Aké sú požiadavky pre univerzitné vzdelanie?

EuroPsy používa  porovnávací model na ohodnotenie obsahu a  stupňa akademického curricula. Tento model sa nazýva „EuroPsyT“ - štruktúra pre vzdelávanie a tréning psychológov v Európe. Bol založený v roku 2001 organizáciou EFPA.

 

4. Kto rozhoduje o udelení Euro Psy?

Národná udeľovacia komisia ohodnotí žiadosti a určí výsledky žiadostí pre EuroPsy. Európska udeľovacia komisia, založená EFPA -ou, dohliada nad Národnou udeľovanou komisiou  a procesom udeľovania.

 

5. Kto má na starosti register EuroPsy?

Register je udržiavaný hlavnou kanceláriou EFPA v Bruseli.

 

6. Čo slovo „EuroPsy“ vlastne znamená?

Bolo vybrané ako skratka pre „ Registrovaných európskych psychológov“

 

7. Je titul EuroPsy chránený právom?

Sme v procese registrovania EuroPsy ako obchodnej známky v Európe. Na viac, titul „psychológ“ je legálne chránený vo väčšine Európskych krajín.

 

8. Ako môžeme zistiť viac o EuroPsy?

Pozrite si web stránku: http://efpa.eu/europsy

 

9. Môže sa každý psychológ stať členom EuroPsy?

Nie, len psychológovia, ktorí splnia štandardy pre vzdelávanie (najmenej päť rokov štúdia) a supervidovanú prax ( aspoň 1rok) a podpísali prehlásenie  o etickom jednaní môžu získať EuroPsy.

 

10. Sú štandardy pre psychológov rovnaké vo všetkých krajinách?

V Európe je  rôznorodosť vo vzdelávaní a profesionálnom tréningu psychológov. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté predstaviť EuroPsy ako meradlo.

 

11.  Dovoľuje EuroPsy psychológom robiť svoju prax v inej krajine?

Nie . Európske smernice majú za cieľ harmonizovať požiadavky , ale podľa subsidiárneho princípu  si krajiny môžu stanoviť svoje vlastné pravidlá. Väčšina EuroPsy krajín má určité reštrikcie. EuroPsy informuje „ kompetentné autority“ iných krajín o psychologickom vzdelaní a profesionálnom tréningu.

 

12. Čo je oficiálny status EuroPsy?

EuroPsy je štandard vytvorený profesionálnymi psychológmi, ktorí sú organizovaní v EFPA. EFPA pokrýva asociácie psychológov v 35 krajinách, zahŕňajúcich približne 250 000 individuálnych psychológov.

 

13. Je EuroPsy licencia na súkromnú prax?

Nie. Licenciu na prax môže udeliť len národná organizácia.

 

14. Je EuroPsy vyžadovaná zo zákona?

Nie. Doteraz nie je povinnosťou psychológov vyžiadať si EuroPsy. EuroPsy ale môže napomôcť pri aplikácii národných zákonov  na profesionálne aktivity psychológov.

 

15. Môže sa psychológ s EuroPsy  usadiť a otvoriť si prax v celej Európe?

Európske právo povoľuje občanom  členských štátov  voľne sa pohybovať , usadiť sa a pracovať v ktorejkoľvek krajine EU. Vykonávanie psychologickej praxe v inej Európskej krajine je predmetom práva a zákonov tej ktorej krajiny.

 

16. Ako sú univerzity zahrnuté v EuroPsy?

Univerzity zabezpečujú akademické vzdelanie, ktoré je vyžadované pre psychológov  na získanie EuroPsy. EFPA a jeho členské asociácie sú v kontakte s univerzitami a informujú ich o aktuálnych štandardoch.

 

17. Je EuroPsy platné v celej Európe?

Áno. EuroPsy je aplikovateľné vo všetkých krajinách, ktorých psychologické asociácie sú členskými asociáciami EFPA, to znamená všetkých 28 krajín EU  a 9 iných Európskych krajín.

 

18. Kto platí za EuroPsy?

Žiadatelia si platia výdavky za ich vzdelanie a profesionálny tréning., vrátane iných dodatočných tréningov alebo praxe, ktoré by mohli byť potrebné pre splnenie štandardov EuroPsy .

 

19. Kto udáva štandardy pre EuroPsy?

Štandardy boli pôvodne zostavené v Európskom projekte , pracovnou skupinou, ktorá založila EuroPsy.  Udávaním štandardov je teraz autorizovaná EuroPsy, ktorá vytvorila tzv. EuroPsy regule. Monitorovanie štandardov je teraz zodpovednosťou EuroPsy  Komisie pre koordináciu v spolupráci s EFPA Európskou udeľovacou komisiou a EFPA výkonnou radou.


20. Kto rozhoduje o tom, aké informácie sa zapíšu do registra?

Tzv. registračné detaily sú vypísané v pravidlách EuroPsy. Informácie dané do registra závisia od individuálneho prípadu jednotlivca,  záležiacom na  vzdelaní a profesionálnom  profile psychológa.

 

21. Ako EuroPsy súvisí s Európskym nariadením 2005/36/EC?

Psychológ je regulovaná profesia v zmysle Európskeho nariadenia 2005/36/EC. Uznanie kvalifikácii je založené na „hlavnom systéme“, t.j. na základe vzájomného uznania medzi členskými štátmi – nie je to automatické  ako pri profesiách, ktoré sú zahrnuté v „sektorovom systéme“ ( architekti, zubári, doktori atď.) EFPA sa rozhodla neurýchľovať EuroPsy ako „všeobecnú platformu“ ktorá by mohla viesť k automatickému uznaniu ( bez kompenzačných opatrení) keďže požiadavky pre všeobecnú platformu v EU sú významne  pod štandardami EuroPsy.

 

22. Je EuroPsy profesionálny preukaz?

Áno. Aj keď momentálne nie je chipovým preukazom, EuroPsy môže byť považovaný za „profesionálny preukaz“ ako bolo určené v Európskej smernici 2005/36/EC. Môže to uľahčiť medzinárodnú mobilitu psychológov  urýchlením výmeny informácii medzi členskými štátmi.

 

23. Koľko druhov EuroPsy certifikátov existuje?

Existuje základný EuroPsy certifikát a tiež existujú EuroPsy špecializačné certifikáty ( v rôznych špecializačných oblastiach napr. psychoterapia, pracovná a organizačná psychológia), ktoré vyžadujú dodatočné vzdelávanie a profesionálny tréning.

 

24. Aké sú požiadavky pre EuroPsy špecializačný certifikát?

Štandardy  sa menia podľa oblasti expertízy, ale všeobecne sa dá povedať, že na certifikát sa vyžaduje najmenej 500 hodín dodatočného vzdelávania a tri roky dodatočnej supervidovanej praxe.

 

 


Časté otázky žiadateľov o Europsy

 


1. Ako môžem získať EuroPsy?
Psychológ musí vyplniť žiadosť (na stiahnutie býva na stránke Národnej Udeľovacej Komisie, alebo národnej asociácie v danej krajine a poslať ju spolu s ostatnými požadovanými dokumentami na adresu Národnej Udeľovacej Komisie. 


2. Ako dlho platí EuroPsy?
Sedem rokov. Pred ukončením tohto obdobia musí psychológ požiadať o znovuzhodnotenie a predĺženie. 

 

3. Ako EuroPsy podporuje mobilitu?
EuroPsy podpourje cezhraničnú výmenu tým, že vytvára Európsky štandard kvality a poskytuje informácie o kvalifikácii konkrétneho psychológa. V podstate je Profesionálym preukazom ako o ňom hovorí Európska smernica 2005/36/EC.


4. Ako dlho trvá prechodné "starorodičovské" obdobie?

 Tzv. starorodičovské obdobie, počas ktorého plne kvalifikovaní psychológovia s dostatočnou praxou môžu požiadať o vydanie EuroPsy má fixný termín: 31 júl 2013


5. Môžu študenti požiadať o vydanie EuroPsy?
Nie. Podmienkou podania žiadosti je ukončené akademické vzdelania v trvaní minimálne 5 rokov a minimálne 1 rok supervidovanej praxe. 


6. Uznáva EuroPsy bakalársky stupeň vzdelania v psychológii?
Nie. Bakalársky stupeň vzdelania nemá v kontexte EuroPsy žiadny zvláštny status. Bakalársky stupeň vzdelania je súčasťou požiadavky na ukončené minimálne 5 rokov trvajúce akademické vzdelanie. 


7. Je podmienkou získania EuroPsy magisterský titul? 
Áno. Magisterský titul musí ale trvať minimálne 5 rokov. Ak bol titul vydaný na základe kratšieho vzdelania, je potrebné si vzdelanie doplniť. V krajinách, kde nebol implementovaný Bolonský proces je akceptované aj iné 5 ročné vzdelanie.


8. Môžu akademickí pracovníci v psychológii získať EuroPsy?
Áno, môžu, ak spĺňajú požiadavky na supervidovanú prax. Tento typ praxe je vnímaný ako odlišný od učiteľa, alebo výskumného pracovníka.


9. Môžu o EuroPsy požiadať aj učitelia psychológie?
Nie, pokiaľ nepracujú zároveň ako profesionálni psychológovia a nespĺňajú ostatné požiadavky EuroPsy.


10. Musí žiadateľ o EuroPsy žiť v Európskej Únii?
Nie, požiadavkou je, aby krajina, v ktorej žiadateľ žije implementovala EuroPsy a aby mala svoju Národnú Udeľovaciu Komisiu. 

 

11. Aké sú výhody EuroPsy v porovnaní s magisterským diplomom z Európskej univerzity? 
Nie všetky magisterské diplomy spĺňajú kritériá EuroPsy, pretože sa môžu líšiť v dĺžke, alebo v obsahu. EuroPsy potvrdzuje, že psychológ ukončil minimálne 1 rok supervidovanej praxe navyše k magisterskému štúdiu a že sa zaviazal k dodržiavaniu etického kódexu. 


12. Môžu psychológovia z krajín mimo Európy získať EuroPsy?
Asi áno. EuroPsy bolo vytvorené pre Európskych psychológov, ktorí ukončili svoje vzdelanie a profesionálny tréning v Európe. Napriek tomu, imigranti z iných krajín môžu požiadať o EuroPsy, ak dokážu poskytnúť potvrdenie o tom, že ich vzdelanie a profesionálny výcvik spĺňajú kritériá EuroPsy. 


13. Koľko psychológov pokrýva EuroPsy?
Odhaduje sa, že 200.000 Európskych psychológov spĺňa kritériá EuroPsy. Presnejšiu odpoveď zatiaľ nepoznáme. 

 

14. Sú služby EuroPsy psychológov pokryté zdravotnými poisťovňami?
Niektoré krajiny pokrývajú služby psychológov v rámci zdravotnej starostlivosti. Takéto pravidlá vychádzajú zo zákonov a dohovorov danej krajiny. EuroPsy automaticky negarantuje, že psychológ je oprávnený poskytovať svoje služby a mať ich pokryté zdravotným poistením danej krajiny. 


Časté otázky klientov o Europsy


1. Môže EuroPsy pomôcť s nájdením psychológa?
Áno. EuroPsy register umožňuje vyhľadávanie, ktoré má možnsť vyhľada psychológa podľa geografickej lokality a oblasti praxe / špecializácie. 


2. Ako nájdem psychoterapeuta?
EuroPsy Register obshauje zoznam psychológov, ktorí majú Certifikát zo Špecializovanej pracovnej činnosti - Psychoterapie. Takže je ľahké ich potom nájsť pomocou funkcie vyhľadávania v registri. 


3. Sú všetci Európsky psychológovia v EuroPsy registri?
Nie. Register obsahuje iba mená tých, ktorím bol vydaný certifikát potvrďujúci splnenie EuroPsy kritérií.


4. Sú aj psychoterapeuti súčasťou zoznamu EuroPsy?
EuroPsy obsahuje len psychoterapeutov, ktorí sú zároveň kvalifikovanými psychológmi, to znamená,, že majú dva certifikáty: Všeobecný EuroPsy Certifikát a Certifikát špecializovanej pracovnej činnosti v Psychoterapii. Profesionáli ponúkajúci svoje služby ako psychoterapeuti nie sú v registri zahrnutí.

 

5. Obsahuje zoznam EuroPsy aj psychiatrov?
Nie. Psychiatri sú odlišnou profesiou v oblasti zdravia.  


6. Aký význam má EuroPsy pre klientov?
EuroPsy pomáha klientom rozlíšiť medzi mnohými poskytovateľmi psychologických a podobných služieb. Neobsahuje poskytovateľov služieb s nižším vzdelaním (ako napríklad bakalár v psychológii) alebo s iným odborným pozadím (napríklad sociálny pracovník, psychoterapeut). Taktiež neobsahuje profesionálov z oblasti psychológie, ktorí neukončili rok supervidovanej praxe, alebo sa nazaviazali k dodržiavaniu etických zásad. 


7. Ako chráni EuroPsy klientov?
EuroPsy dáva klientom jasný a ľahko dostupný zoznam informácií o kvalifikovaných psychológoch. Potvrdzuje, že títo psychológovia majú náležité vzdelanie aj prax. Garantuje tiež, že psychológ bude pracovať v súlade s etickým kódexom psychologickej profesie. 


8. Aké sú etické zásady EuroPsy?
EuroPsy požaduje od psychológov súhlas s tzv. meta-kódexom EFPA, preklenujúcim etický kódex platný pre všetkých Európskych psychológov. Tiež od psychológov požaduje, aby dodržiavali etické zásady krajiny, v ktorej vykonávajú prax. 


9. Ako môžem podať sťažnosť na psychológa?
Sťažnosť môžete poslať na národnú psychologickú asociáciu (Slovenská komora psychológov, ostatné kontakty viď internetové odkazy.) 


10. Je vôbec možné, aby bol nejaký psychológ z registra vymazaný? 
Toto sa ešte nestalo. Stane sa tak vtedy, keď vyprší termín platnosti EuroPsy diplomu a tento nebude predĺžený, alebo vtedy, ak niekto poruší etický kódex. 


11. Čo sa stane, ak psychológ koná v rozpore s etickým kódexom? 

 Každý klient môžu napísať sťažnosť na Národnú psychologickú spoločnosť (adresu možno nájsť na internete). Etická komisia prípad prešetrí a vypočuje obidve strany. Komisia môže voči psychológovi vyvodiť niekoľko sankcií. V prípade vážneho porušenia etického kódexu bude v registri EuroPsy urobený zíznam, ktorý jasne indikuje, že daný psychológ už nespĺňa EuroPsy kritériá a tým pádom EuroPsy Certifikát stráca svoju platnosť. V menej závažných prípadoch môže byť vydanému certifikátu EuroPsy na istú dobu pozastavená platnosť. 


12. Poskytuje EuroPsy aj informáciu o špecializácii psychológa? 

Áno, poskytuje. EuroPsy Register a EuroPsy Certifikát jasne označujú, v ktorých oblastiach sa psychológ preukázal ako kompetentný. Register tiež informuje o tom, ktorí psychológovia získali Certifikát v špecializovanej činnosti v konkrétnej oblasti. 


13. Je možné konzultovať aj so psychológom z inej krajiny?
Áno. EuroPsy register pomáha nájsť psychológa aj z inej krajiny. V niektorých prípadoch môže byť cena za psychologickú pomoc uhradená zo zdravotného poistenia. 


14. Ako pomáha Europsy pri nájdení psychológa?
EuroPsy register obsahuje vyhľadávaciu funkciu, ktorá umožňuje nájsť psychológa vo vybranej lokalite a tiež vo vybranej oblasti praxe/špecializácie. 


Časté otázky o Europsy Registri


1. Kde môžem nájsť EuroPsy register?
Register nájdete na adrese: http://www.efpa.eu/europsy/register.


2. Môžem dôverovať psychológom v EuroPsy Registri?
Áno. Pri udeľovaní EuroPsy sú dodržiavané prísne kritériá. Navyše psychológovia musia udržiavať svoju profesionalitu, čo sa tiež kontroluje. 


3. Je EuroPsy register aktualizovaný?
Áno. EuroPsy register je aktualizovaný minimálne raz za mesiac.


4. Aké typy špecialzácií existujú v psychológii? 
Hlavné oblasti špecializácie sú: vzdelávanie, klinická a zdravie, pracovná a organizačná. Okrem toho existuje ešte štvrtá, široká kategória pre ostatné oblasti (ako napríklad forenzná, dopravná psychológia).
Certifikáty pre špecializovanú činnosť budú tiež vydávané a to pre Psychoterapiu (2010) a Pracovnú a organizačnú psychológiu (2011).


5. Ako si vyberiem správny typ psychológa pre svoj problém? 
Prezrite si EuroPsy Register na internete a vyhľadajte oblasť praxe a popis špecializácie daného psychológa. 

 

6. Pokrýva EuroPsy register iba psychológov z oblasti starostlivosti o zdravie?
Nie. EuroPsy pokrýva všetky oblasti profesionálnej psychológie. 


7. Garantuje EuroPsy, že psychológovia udržiavajú a prehlbujú svoje znalosti?
Áno. Psychológovia musia venovať istý čas ďalšiemu vzdelávaniu a udržiavaniu svojich profesionálnych kompetencií. Ich záznamy sú prehodnocované vždy pri obnovovaní EuroPsy diplomu.

 

8. Ako môžu EuroPsy využiť zamestnávatelia?
Zamestnávatelia môžu využiť EuroPsy Register pre overenie, či žiadateľ o prácu spĺňa kritériá EuroPsy a v ktorej z oblastí má kompetencie pre prácu. 

 
free pokerfree poker

Prihláste sa